Hukuk Detayı
Belediyelerin Devamı Yönünde Bir Kararda Danıştay İDDK`dan
06.01.2013 10:45:49

Bu içerik toplam 4765 defa okunmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin 1 Mayıs 2008 tarihli genelgeyi, Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık Belediye Başkanlığı yönünden iptal eden Danıştay 8. Daire kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
     Giresun İli Bulancak ilçesi Kovanlık Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin 1 Mayıs 2008 tarih ve 2008/34 sayılı genelgenin iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.
       Danıştay 8. Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin 5747 sayılı Kanun ile ilgili kararını hatırlatarak, kararda, genelgenin dayanağı 5747 sayılı yasanın geçici 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiğine hükmetmişti. Daire, bu gerekçelerle, 5747 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 1 Mayıs 2008 gün ve 2008/34 sayılı genelgenin, davacı belediyeye hasren iptaline, oy birliği ile karar vermişti.
       Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 8. Daire'nin kararını temyiz ederek bozulmasını ve öncelikle Daire kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bugün toplanarak yürütmenin durdurulması istemini görüştü.
          Kurul, İçişleri Bakanlığının, Danıştay 8. Daire kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.
Kurul'un gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kanuna ilişkin kararının ardından bu belediyeler açısından yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığı belirtilerek, Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımından itibaren dava açan belediyelerin tüzel kişiliğinin devam edeceği kaydedildi.

Hukuk Müşavirimizin Konu ile ilgili görüşüde aşağıdadır.

Kapanan Belediyeler dava açma şartıyla seçime girebilecek.

     Anayasa Mahkemesi; Kapanan belediyelerle ilgili davayı görüşürken; kanun koyucu gibi davranmış ve dolayısıyla tartışmalı bir karara imza atmıştır.

    Şöyle ki; Yüksek Mahkemenin; yasanın ilgili maddesini iptal edip dosyayı kapatması gerekiyordu. Ancak öyle yapmamış, Yasayı iptal etmiş ve ayrıca bunun devamında yasa koyucu gibi davranıp yeni kural koymuştur. Bu durum hukuka aykırıdır.

Kanaatimizce Anayasa Mahkemesinin bu yönü ile hukuka aykırı olan kararını Danıştay düzeltmiştir. Ve bizce Danıştay’ın bu kararı hukuka hakkaniyete ve Anayasanın eşitlik adalet ve genellik ilkelerine daha uygundur. şöyle ki;

Yüksek Mahkemenin iptal kararı üzerin ortaya çıkan hukuki durumu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi; 2008/4826 Esas sayılı kararında bu durumu şu şekilde analiz etmiştir;

“Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararındaki iptal hükmü gerekçesiyle yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde açılacak davaları da süresinde kabul etmek, Anayasada belirtilen hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

Bu itibarla, Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları, Resmî Gazete’de yayımlanmadığı ve ilgili belediyelere tebliğ edilerek sonuçlara itiraz veya iptal davası açma imkanı tanınmadığına ve yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine doğrudan başvuru hakkı da olmadığına göre, davacı belediye tarafından nüfus sayımı sonuçlarının gerçeği yansıtmadığından bahisle, 5747 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin Genelgenin iptali istemiyle açılan bu davanın da Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen adrese dayalı nüfus sayımı sonucuna karşı açılan davalar kapsamında olduğunun kabulü zorunludur.

Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararında, genelgenin dayanağı 5747 sayılı yasanın geçici 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiği tartışmasızdır.

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ve çağdaş demokratik rejimlerin temel ilkelerinden biri olan “hukuk devleti” ilkesinin önkoşullarından birisi de hukuk güvenliğidir. Hukuk devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği, kişilerin, hukuk düzeninin koruması altındaki haklarını elde etmeleri için gereken her türlü önlemin alınmasını ve bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.

Bu itibarla, idarî işlemler yasallık karinesinden yararlanır ve bu karine gereği, idarî işlemlerin yerindeliği ve hukuka uygun olduğu varsayılır. İdarî davalar, idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun yargısal yolla denetlenmesi, kamu hizmetlerinin hukuk kurallarına ve hizmetin gereklerine uygun biçimde yapılmasının sağlanması, kamu hizmetlerinin getirdiği yarar ve zararların bireyler üzerindeki etkilerinin adaletli bir şekilde dengelenmesi için vatandaşlara tanınmış bir haktır. İdarî dâvalar, idare hukukuyla birlikte hukukun üstünlüğü, Devletin hukuka bağlılığı ilkesinin sonucu olarak hukuk alanına girmiştir. İdarî yargıda “idarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan dâvalar” biçiminde tanımlanan iptal davaları, idarenin hukuka uygun davranmasını sağlayarak hukuk devletini gerçekleştiren önemli yollardandır. İptal davası kolay işleyen ve karmaşık olmayan niteliğiyle yargısal bir denetim yolu olarak öngörülmüştür. İptal davaları ile idarî işlemlerin hukuk kurallarına uygunluğu incelenir ve aykırılığın saptanması durumunda ise işlem ortadan kaldırılır. Böylece, idarenin hukuk kurallarına uygun şekilde hareket etmesi sağlanarak hukuk düzeni korunur.

Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararında, Genelgenin dayanağı 5747 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiği tartışmasızdır.”

Nitekim Özel bir yargı yeri olan Yüksek Seçim Kurulu ‘da Danıştay’ın bu kararını nazarı dikkate alarak; dava açan tüm belediyelerin seçime girebileceğine yönelik karar vermiştir.

Seçime girmenin ön şartı dava açmak olduğuna göre dava açan tüm belediyeler seçime girebilir.

Diğer Projeler (Son 5)
UŞAK BELEDİYESİNDE MÜDÜR KADROSUNDA GÖREV YAPAN ÜYEMİZİN UZM...
Kütahya Belediyesinde Üyelerimizden Haksız ve Hukuksuz Kesil...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü Encümeni 65...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdüğrlüğü Perso...
Samsun Tekkeköy Belediyesinde Üyelerimizden Hukuksuz Kesilen...
Duyuru Bulunamadi.
ERZİNCAN
KEMAH BELEDİYESİ İŞ YERİ TEMSİLCİMİZ İLHAMİ TAŞKIN VEFAT ETMİŞTİR.


ANTALYA
ANTALYA ESKİ ŞUBE YÖNETİM KURUL ÜYEMİZ KÜRŞAT GENÇER AMELİYAT OLMUŞTUR


KAYSERİ
TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİ ÜYEMİZ AHMET TAYFUR AKBAŞ'IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.


ANKARA
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ÜYEMİZ SERVET AKSU'NUN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.


HATAY
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ÜYEMİZ ŞEMSETTİN UÇAR'IN KARDEŞİ VEFAT ETMİŞTİR.


Devlet Personel Başkanlığı
KONTDER
Motorlu Taşıt Borcu
T.C.Kimlik No Sorgulama
E-Devlet Kapısı
Emeklilik Hesabı
Kamudan.com
Memurlar Net
© 2012 TÜRK YEREL HIZMET-SEN